RODO

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych. W związku z tym, w trosce o prywatność
i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Akceptuję

Szczegółowe informacje:
Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami
EURO-PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z EURO-PIK Sp. z o. o.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez EURO-PIK Sp.z o.  o. W związku z tym, w trosce
o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest EURO-PIK Sp. z o. o. w Częstochowie,
ul. Kiedrzyńska 104 lok. 35, 42-200 Częstochowa, e-mail: europik@op.pl, tel. 034/3170770.
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów,
w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte
w fakturach), a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia
i kontynuowania umowy. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy. EURO-PIK Sp. z o. o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane
w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło
do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania
w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do
dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.